INFORMACE pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

V souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, tímto poskytuje

správce údajů JUDr. František Štourač, advokátní kancelář
IČ 737 35 701,
se sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

v souladu se svou činností advokáta svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je paní Pavlína Štouračová, e-mail: sekretariat@brnoadvokati.cz.

Správce údajů tímto informuje subjekt údajů, že jeho předchozí výslovný souhlas není ke zpracování osobních údajů vyžadován, jelikož je dán některý z následujících zákonných titulů, a to:
když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;
když je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
když je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;

Osobní údaje klientů správce údajů k jiným než výše uvedeným účelům by musely být zpracovávány na základě klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více blíže specifikovaných konkrétních účelů.

II. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracovávané na základě výše uvedených zákonných titulů budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů, dále také po dobu existence právní povinnosti správce údajů a po dobu existence oprávněného zájmu správce údajů, např. po dobu existence pohledávky oproti klientovi. Po skončení smluvního vztahu mezi správcem údajů a klientem bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení GDPR.

III. DALŠÍ INFORMACE
Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o subjekty poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Jediným subjektem, který je ve vztahu ke správci údajů v pozici zpracovatele je společnost SPWeb s.r.o., která poskytuje správci údajů služby v oblasti IT.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci správce údajů nerealizuje.

Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:

a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem údajů – advokátem, nechť se nejprve obrátí přímo na správce údajů, a pokud bude s řešením problému nespokojen následně se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Tyto informace vydala v Brně dne 25. 5. 2018 advokátní kancelář Štourač & Benešová.