Odměna advokáta

Odměna za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.
Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

  •     • Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit. První porada v naší advokátní kanceláři je obecně zpoplatněna. Sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč bez DPH ve věcech rodinných, správních a jednodušších trestních do 2.500,- Kč bez DPH ve věcech obchodních a ve věcech vyžadujících bližší specializaci z jiných oblastí práva.

  •     • Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

  •     • Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby. Základní měsíční balíčky paušálních odměn začínají na částce 10.000,- Kč (hodinová sazba v takovém balíčku zde dosahuje až částky 1.250,- Kč bez DPH), kdy v případě některých individuálně koncipovaných balíčků lze stanovit i neomezené množství hodin právní služby. Vedle těchto balíčků nabízí naše advokátní kancelář i výhodnější sazby v některých oblastech práva, např. nesporný rozvod - 5.000,- Kč bez DPH, prodej či koupě nemovitosti od 5.000,- do 10.000,- Kč bez DPH, apod.

  •     • Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Podílovou odměnu uplatňuje vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se dle složitosti věci od 10% do 25%.

Při určování výše odměny dbá advokát na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má vždy možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, eventuálně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.

Odměna i hotové výdaje podléhají DPH v zákonné výši (aktuálně ve výši 21%), a tato daň bude připočítána k odměně.