Pracovní právo

V oblasti pracovního práva nabízí naše advokátní kancelář rozsáhlé služby jak zaměstnavatelům, tak také zaměstnancům. Jedná se zejména o přípravu veškerých pracovněprávních dokumentů – např. pracovních smluv, smluv o výkonu funkce či vnitřních směrnic a jiných interních dokumentů. Kromě toho můžete s naší pomocí uplatnit své nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru a veškerou problematiku související se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru.
Stejně tak Vám můžeme být nápomocni při řešení pracovních úrazů a náhrad škod, vzniklých během pracovní doby a na pracovišti. Těmto může předcházet a jejich řešením může být uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, kterou pro Vás rovněž můžeme zpracovat.
Kromě práv a povinností vzniklých z pracovního poměru, založeného na pracovní smlouvě, se zaměřujeme také na závazky vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.