advokátní kancelář


Pověření České advokátní komory k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Dne 5. 2. 2015 byla Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší další možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je tak pro tento případ pověřena Česká advokátní komora. Ta bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

  • • identifikační údaje stran sporu
  • • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
  • • označení, čeho se navrhovatel
  • • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé
  • • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
  • • datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

Návrh lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách České advokátní komory (www.cak.cz/assets/navrh-na-zahajeni-rizeni_v_i.doc).

Kontaktní údaje:
Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové stránky: n69admd

Více informací naleznete na webových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).