Rodinné právo

Oblast rodinného práva je oblastí, jež je často úzce spojena s emočně citlivou stránkou a napjatými vztahy. Žádá si proto co možná nejrychlejší a v rámci možností nejcitlivější řešení. I proto k této oblasti naši advokáti přistupují s potřebnou senzitivitou a pochopením. S ohledem na výše uvedené nabízíme v co nejkratších možných lhůtách zpracování veškerých podkladů týkajících se rozvodu manželství, a to jak sporné, tak nesporné varianty, dále vypořádání společného jmění manželů, úpravy poměrů k nezletilým dětem a stanovení výživného na děti, manžela či rozvedeného manžela. Ve všech těchto záležitostech pro Vás připravíme dokumenty, jež jsou pro uskutečnění Vámi zamýšlených kroků nezbytné, a zastoupíme Vás v řízeních před soudními orgány. Zpracovat s naší pomocí můžete také předmanželské smlouvy.

Do oblasti rodinného práva spadá rovněž oblast náhradní rodinné péče, tedy záležitosti týkající se osvojení dítěte, poručenství či opatrovnictví. Zkušenost máme také s řešením situací týkajících se přivolení soudu k právním úkonům nezletilých či určováním otcovství. Také při těchto úkonech Vám naše advokátní kancelář může poskytnout odbornou právní pomoc.