advokátní kancelář


Vymáhání a správa pohledávek

 • • Zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev.
 • • Organizace a řízení valných hromad.
 • • Zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty.
 • • Sepsání právních rozborů a stanovisek.
 • • Mediace při obchodních sporech – jejich řešení mimosoudní cestou.
 • • Likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem.
 • • Poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace.

  •      • kupní smlouvy,
  •      • smlouvy o dílo,
  •      • úvěrové smlouvy,
  •      • smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků,
  •      • smlouvy o obchodním zastoupení a podobně
 • • Změny ve struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku.
 • • Podání na obchodní rejstřík a řízení před obchodním rejstříkem.
 • • Obchodní závazkové vztahy.
 • • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku.
 • • Problematika cenných papírů, směnky, šeky.
 • • Zřizování zajišťovacích instrumentů.
 • • Ochrana před nekalou soutěží.

  •      • Analýza chování soutěžitele s ohledem na nekalosoutěžní praktiky.
  •      • Vypracování žalob.
  •      • Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Konkurzní právo

 • • Návrhy na prohlášení konkurzu.
 • • Zastupování klienta v konkurzním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele.
 • • Přihlášky pohledávek.
 • • Zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech.
 • • Zastupování v incidenčních sporech.